روتختی دونفره ruya

روتختی دونفره ruya

روتختی دونفره ٨ تکه شامل:
چهار عدد روبالش ۵٠*٧٠
دو عدد روکوسنی ۵٠*۵٠
یک عدد لحاف ٢٢٠*٢۴٠
ملحفه کشدار ١٨٠*٢٠٠
سفارش در تلگرام:
۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶