روتختی سه بعدی sweet rose

روتختی سه بعدی ساتن
شامل: کاور لحاف، ملحفه تشک و روبالش
قیمت روتختی ۶۸۰هزار تومان
تلگرام:۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶ و ۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹