Skip to main content

روتختی پنبه دوزی کاوری یک نفره
چهارفصل
در پاییز و زمستان میتوانید لحاف لایت داخل کاور بگذارید
۳ تیکه شامل:
روتختی ۱۷۰*۲۳۰
ملحفه تشک ۱۶۰*۲۴۰
روبالش ۵۰*۷۰
قیمت ۲۹۰ تومان
سفارش از طریق تلگرلم:
۰۹۳۸۲۴۱۸۰۶۹
۰۹۳۹۱۵۳۳۰۲۶